11 clichés omtrent immigratie

Nota: de onderstaande tekst is een vertaling van een fragment uit een werk van de Franse filosoof Guillaume Faye. De tekst is dan ook in belangrijke mate gericht op de Franse situatie, maar deze verschilt weinig of niets met de situatie in Vlaanderen, Nederland en de rest van West-Europa.

In ‘De Kolonisatie van Europa’ schrijft Guillaume Faye dat men niet meer kan spreken van immigratie, maar eerder van kolonisatie door grote bevolkingsgroepen uit Afrika, Noord-Afrika en Azië; dat de Islam een verovering van Frankrijk en Europa onderneemt; dat de ‘criminaliteit der jonge allochtonen’ het begin is van een burgeroorlog; dat wij overweldigd worden door een allochtone bevolkingsexplosie en dat om demografische redenen een islamitische macht zich zal vestigen in Frankrijk, allereerst op lokaal stedelijk niveau en vervolgens wellicht op landelijk niveau.

De 11 clichés en foutieve ideeën omtrent immigratie en Islam

Cliché nr. 1:
“Wij zijn het die de immigranten lieten komen, want ze waren economisch onontbeerlijk. Zij waren en bleven de motor van de economische groei.”

Thierry Desjardin vernietigt in zijn essay “Brief aan de president naar aanleiding van de immigratie” dit cliché dat hij als volgt formuleerde: “Wij lieten hen komen, wij hadden hen nodig”. In feite rekruteerden de werkgevers vanaf 1960 tot 1973 in Noord-Afrika volgzame en goedkope arbeidskrachten met de medeplichtigheid van de vakbonden, terwijl Europese arbeidskrachten niet ontbraken! We hadden hen dus niet ‘nodig’, maar het uitbuitende kapitalisme had hen nodig. Dat was een economische vergissing, een kortzichtige berekening; want deze immigratie beperkte het beroep op investeringen; de Europese landen die geen beroep hebben gedaan op Noord-Afrikaanse arbeidskrachten hebben een krachtiger economische groei gekend dan Frankrijk.

Sedert 1973 vindt de aankomst van migranten plaats onder ‘druk’, dat wil zeggen dat ze komen doordat ze zich opdringen. Het is hun belang om te emigreren, niet het onze. Een allochtone werkloze of bijstandstrekker leeft hier beter dan al werkend in zijn thuisland. Met de massale komst van illegalen sedert het midden van de jaren 70, ziet men dat het niet Europa is dat een beroep doet op de allochtonen uit economische behoefte, maar dat zij zichzelf opdringen. De aanwezigheid van immigranten (genaturaliseerd of niet) is een rem op de economische groei door hun enorme kosten, hun lage niveau van deskundige vakbekwaamheid, ondanks alle opleidingen die men hen aanbiedt, en het is ook de reden van een algemene verslechtering van de kwaliteit van het leven en de sociale samenhang.

Contra-slogan: “De overgrote meerderheid der allochtonen is hier op vrijwillige basis en is een rem op de economische groei, de werkgelegenheid, het niveau en de kwaliteit van het leven.”

Cliché nr. 2:
“Zij doen het werk dat de Fransen niet willen doen.”

Zoals Alain Griotteray beschreef, is de immigrant-arbeider reeds lang vervangen door de immigrant als werkloze en uitkeringtrekker. Deze mythe van de immigrant als slaaf leidt een hardnekkig leven. Bovendien probeert de partij die hen laat binnenkomen momenteel quota op te leggen voor het in dienst nemen van de allochtonen door voor hen werkgelegenheid te reserveren waarvoor de Europese Fransen zijn uitgesloten.

Veel banen die mensen van Franse origine graag zouden willen hebben, zijn heden ten dage gereserveerd voor deze allochtonen, gemeentes van zeer grote omvang, onder anderen door ambtenarenapparaten, die een verborgen voorkeurspolitiek uitvoeren van positieve discriminatie. We spreken niet, dat is duidelijk, over banen voor jongeren en banen in het kader van solidariteitscontracten.

Contra-slogan: “Zij beperken de omvang van de werkgelegenheid van de autochtone Fransen.”

Cliché nr. 3:
“De Noord-Afrikanen en de Afrikanen zijn de Italianen en de Polen van gisteren. Frankrijk is altijd een immigratieland geweest. Er is niets veranderd.”

Dit is te gek voor woorden aangezien zij geen Europeanen zijn en hun gewoontes en mentaliteit uitermate ver hier van af staan. De intra-Europese immigraties, die nooit voor problemen op het gebied van integratie gezorgd hebben, vergelijken met de massale komst van Afro-Aziatische bevolkingsgroepen staat gelijk aan het verborgen houden van de etnische realiteit van de menselijke samenlevingen. Men mag zich niet blindstaren op de notie van ‘nationaliteit’, een begrip zo dierbaar voor de republikeinse ideologie. Een Vlaming met de Belgische nationaliteit, een Toscaan met de Italiaanse nationaliteit, een Provençaal met de Franse nationaliteit staan veel nader tot elkaar dan, bijvoorbeeld, een Antilliaan en iemand uit de Savoye. Echter, de laatstgenoemden zijn al langer “Fransen” dan de eerstgenoemden.

Contra-slogan: “Frankrijk is nooit een land geweest met immigratiestromen van buiten Europa afkomstig. Het is een dergelijk land geworden.”

Cliché nr. 4:
“Immigranten zijn slachtoffers, verstoten door racisme en economische armoede.”

Het tegendeel is waar. De immigranten profiteren van veel meer hulp en sociale opleidingen dan de Fransen van origine. De jonge immigranten zijn het voorwerp van dure maatregelen om hen aan werk te helpen, bij opleidingen en scholing alsmede voor wat betreft hun vrijetijdsbestedingen. In de voorsteden leven de allochtonen op een zeer redelijk niveau, dankzij de uitkeringen en de parallelle economie. Hen voorstellen als een lompenproletariaat is bedrog. Personen zonder vaste verblijfplaats en daklozen van Afro-Aziatische origine zijn overigens zeldzaam in tegenstelling tot wat er beweerd wordt.

Veel immigranten voelen zich geenszins uitgesloten, maar sluiten zich vrijwillig uit etnische haat af van een maatschappij die zij bevechten. Hun anti-Europees racisme (de fameuze ‘haat’) is overigens sterker dan het vermeende racisme der autochtonen. Overigens, de vreemdelingenhaat die in Frankrijk altijd een minuscuul fenomeen geweest is (hetgeen voor de allochtonen een wonderbaarlijke mazzel is), wordt uitgelokt door de wandaden van jonge kinderen van immigranten en lijkt niet op een intrinsiek racisme tegenover Arabieren of Afrikanen.

Contra-slogan: “Immigranten worden economisch en sociaal begunstigd, ondanks de afwijzing door velen van het land van ontvangst.”

Cliché nr. 5:
“De bovenmatige criminaliteit van de jonge Noord-Afrikanen komt doordat ze ontworteld zijn of (variant) omdat ze in getto’s leven.”

Het is deze slogan die de overheid ertoe aanzet om de allochtonen te willen spreiden over haar territorium: dit veroorzaakt dat de autochtonen opnieuw moeten vluchten (niet uit racisme, maar omdat het etnische samenwonen fysiek ondraaglijk is) en het leidt tot nieuwe getto’s. Leven in getto’s, of beter gezegd, vanuit hun standpunt, leven in gebieden bevrijd van de Europese wetten en welke gebieden ook nog eens onophoudelijk worden uitgebreid, dat is hun strategie.

Van de andere kant, de betrokkenen voelen zich helemaal niet ontworteld: zij nestelen zich tegelijkertijd in de islam, het arabisme en in de etnisch zwarte Amerikaanse cultuur. De gezamenlijke fenomenen van de “culturen” rap en rai (1) bevestigen dit. De salonintellectuelen, die het sociaal afwijkende gedrag van de jonge Noord-Afrikanen verklaren middels een “identiteitsverlies”, een “veramerikanisering” of een in de steek laten van de Arabisch-Afrikaanse wortels ten gunste van een hallucinaties opwekkende Amerikaanse subcultuur, profileren jammerlijke onwaarheden die slechts te verklaren zijn door hun onkunde op dit gebied.

De Arabieren zijn niet veramerikaniseerd in de zin waarin de jonge Europeanen dat zijn. Deze laatsten zijn daadwerkelijk losgeraakt van hun cultuur en ontworteld, niet de eerstgenoemden. Zij behouden van de Amerikaanse cultuur slechts de component “zwarte rap”, die in zijn protest antiblank is en die, als vergelding (fenomeen rai), doortrokken wordt met een beslist arabisme tot uitermate grote vreugde van de imams der voorsteden.

In tegenstelling tot de hersenschimmen van de rechtse gemeenschap die zich inbeeldt dat het islamo-arabisme van de voorsteden een uiting is van de strijd tegen het amerikanisme, moet men zeggen: de jonge immigranten hebben een tegencultuur geschapen (die tegelijkertijd een subcultuur is) welke het zwart-amerikanisme verbindt met het arabisch-islamisme.

De jonge immigranten zitten zeer goed in hun vel, maakt u zich om hen geen zorgen; zij zien zich als binnengedrongen strijders, zij vernietigen de cultuur ,maar het is niet zo dat zij zonder cultuur zijn. Ten bewijze: de houding van de jonge blanken die contact met hen hebben en die, door nadoen, hun aparte manier van spreken aannemen, hun manieren, hun muziek, zich volledig onderwerpen aan hun invloed en een verontrustende culturele achteruitgang ondergaan. We kunnen aannemen dat, om de (relatieve) vrede te bewaren en vooral als blijk van onderdanigheid, een zeker aantal jonge Europeanen zich bekeert tot de islam en zijn ondergeschiktheid aanvaardt.

Contra-slogan: Jonge immigranten nestelen zich in een nieuwe neoprimitieve cultuur en in zich uitbreidende getto’s, naar hun volle tevredenheid.

Cliché nr. 6:
“De jeugdcriminaliteit onder immigranten is, evenals het geweld onder jongeren, het gevolg van werkloosheid, neoliberalisme en verharding van de economische verhoudingen.”

Dit is een variant op cliché nr. 5 hierboven. Dit cliché is erop gericht de klassenstrijd te verwarren met de etnische strijd. De actuele criminaliteit komt niet voort uit de strijd der klassen.

Ik ben de eerste om de wandaden van het neoliberalisme aan de kaak te stellen, zoals de ongebreidelde vrijhandel, de autonomie van de financiële en speculatieve economie, kortom, de dictatuur van de handelsactiviteiten die de sociale verhoudingen platwalst, de onderlinge solidariteit verbrijzelt en de armoede aanwakkert. Maar toch, dit cliché snijdt geen hout.

Waarom?

1. De gemeenschapssolidariteit (in etnische zin) van de immigranten is geenszins gebroken door het neoliberalisme. Integendeel. De ontmanteling van de solidariteit betreft de Europeanen en niet de anderen.
2. Gedurende de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de werkloosheid en de armoede in Europa veel groter waren dan nu waarbij het aandeel van de jonge generaties 10 procent hoger lag en de verharding in de industrie die van tegenwoordig overtrof, werd geen enkel fenomeen van massale criminaliteit waargenomen. De Italiaanse, Spaanse, Portugese en Poolse migranten van de periode 1890 – 1960, veel armoediger dan de allochtonen van tegenwoordig van buiten de Europese Unie, veroorzaakten geen problemen de openbare orde betreffende.
3. Het geweld en de criminaliteit hebben voornamelijk betrekking op jonge Noord-Afrikanen en zeer weinig op de Aziaten (Chinezen, Pakistanen, enz.).

Het economische argument gaat dus niet op.

Contra-slogan: “De reden voor de criminaliteit en het geweld van jongeren, afkomstig uit immigratie, is endogeen (van binnenuit) en etnisch. Zij komt voort uit een etnische, haast mechanische schok, die in principe onvermijdbaar is en derhalve niet te verklaren met behulp van de gebruikelijke misdaadanalyses.”

Cliché nr. 7:
“De multiraciale, multiculturele en multireligieuze maatschappij is een cultuurverrijking. De inbreng van immigranten is aanzienlijk, cultureel zowel als economisch. Leve het veelkleurige en multiraciale Europa!”

Men kent de slogan van SOS Racisme, een volgeling van Black-Blanc-Beur (2): “Frankrijk is als een mobylette, het loopt op de goede mix en smering van zijn motor.”

In de geschiedenis zijn alle multiculturele en pluri-etnische maatschappijen altijd conflictueus van aard geweest en nooit creatief. Het tegenvoorbeeld daarvan is Japan, een mono-etnische samenleving. De economische impact van de immigratie qua kosten en ook sociaal gezien is enorm; het is een echte kanonskogel, veroorzaker van sociale conflicten en algemene incompetentie. De culturele en economische inbreng van immigranten is verwaarloosbaar. Noch in wetenschappelijke research, noch in het oprichten van ondernemingen, noch in de kunsten, wetenschappen, enz, hebben zij enige inbreng. Hun aandeel in de creatieve elites is heel klein in vergelijking tot hun aandeel in de bevolking, uitgezonderd de Aziaten van het verre Oosten. En dit feit is niet verklaarbaar met het argument van racisme of verstoting. Dit cliché vindt zijn oorsprong in het sociaal romantisme. Zij die het uitventen, geven als voorbeeld de Verenigde Staten: kijk, zeggen ze, hoe deze multiraciale en multiculturele maatschappij presteert! Maar het probleem, zowel van de voor- als tegenstanders van Amerika is, dat zij de USA niet kennen, waar zij nooit gewoond hebben. De Amerikaanse situatie is niet vergelijkbaar met die van Europa.

Contra-slogan: Iedere multiraciale maatschappij is multiracistisch, geen enkele multiculturele of multi-etnische maatschappij is creatief (scheppend van aard).

Cliché nr. 8:
“Er zijn in Frankrijk nu evenveel vreemdelingen als in 1936.”

Dit is een van de mooiste drogredenen van tegenwoordig waarop we geregeld attent gemaakt worden door de linkse media, teneinde ons gerust te stellen, en het berust ook nog eens op statistische grondslagen die ongeveer waar zijn.

Heel eenvoudig gezegd, de notie van “Fransman” verliest langzamerhand zijn betekenis vanwege de massale naturalisaties (ongeveer 200 duizend per jaar) en het bodemrecht (een automatisme wat betreft nationaliteit in het geval van geboorte op Frans grondgebied). Vroeger was de Republiek, die duidelijk het raciale element verwierp, er trots op dat alleen diegenen de Franse nationaliteit kregen die cultureel en qua taal onderdanig de integratie aanvaardden binnen de Franse gemeenschap. Maar dat is niet meer het geval. De nieuwe Fransen voelen zich niet Frans en herkennen zich niet in de Europese cultuur. Zij voelen zich altijd solidair met hun afkomst van origine.

De notie van “Franse nationalieit”, beroofd van zijn etnisch-culturele grondslagen, feitelijk zelfs van republikeins kosmopolitisme, heeft niet meer veel te betekenen. Er zijn steeds meer allochtone migranten, juridisch gezien Fransman, die de befaamde nationale taal verkrachten, het nog slechter spreken dan de Franssprekende vreemdelingen uit zwart Afrika of uit Quebec. De notie zelf van ‘Fransman” verliest langzamerhand zijn betekenis. Iedere definitie van nationaliteit die niet berust op een etnische basis, maar die strikt juridisch is, stuurt aan op zelfmoord zoals het Romeinse Rijk ooit ervaren heeft. Deze notie van “juridische nationaliteit”, een erfenis van de Europese oorlogen van de 19e eeuw, zou niet meer in zwang mogen zijn in Europa. De notie “vreemdeling” moet dus eigenlijk herzien worden.

Contra-slogan: Er zijn tien maal zo veel niet-Europese allochtonen in Frankrijk dan in 1936, dat wil zeggen, vreemdelingen in etnische zin.

Cliché nr. 9:
“Er bestaat een islam, die vreedzaam, wereldlijk en gematigd is, en perfect in staat om te integreren binnen de normen en waarden van de Republiek (3).”

Diepgaande miskenning van de islam en de koran, alsmede historische onkunde liggen ten grondslag aan dit vooroordeel, waarvan de nietigheid is aangetoond in een vorig hoofdstuk. De islam is een blok. Iedere gematigde mohammedaan kan morgen een terrorist of een islamitische strijder worden, zoals men het ontzettend duidelijk heeft kunnen zien gedurende de oorlog in Algerije.

Contra-slogan: de islam is een oorlogszuchtige, intolerante en theocratische religie, in wezen onverenigbaar met alle politieke Europese waarden.

Cliché nr. 10:
“Het geweld op scholen is te wijten aan een slechte verstedelijkte omgeving, een gebrek aan middelen en aan armoede.”

De school van de 3e en de 4e Republiek (4) profiteerde voor minstens 80 procent van algemene middelen, wist uitstekend tot integratie te leiden en verzekerde zelfs voor de allerarmsten het bestijgen van de sociale ladder. Ook werden analfabetisme en onkunde uitgebannen, vanaf het begin van de 1e Republiek. Tegenwoordig wankelt het nationale onderwijs, aanzienlijke middelen ten spijt, op zijn basis en is de overdracht van kennis en sociale vaardigheden niet meer gegarandeerd in de helft van alle instituten, ten prooi aan anarchie en geweld.

Contra-slogan: “Het geweld op scholen kan verklaard worden met het pedagogische, antiautoritaire dogma, maar vooral door de massale aanwezigheid van Noord-Afrikanen, die zich voor het overgrote deel niet aanpassen.”

Cliché nr. 11:
“Voor een neger (4) of een Noord-Afrikaan is het veel moeilijker om woningen of werk te vinden dan voor een Fransman van origine.”

Dit cliché verwijst naar de legendarische ‘discriminatie’ waarvan de Afrikanen het slachtoffer zouden zijn. Allereerst is het waar dat sommige huisbazen ervoor terugschrikken om te verhuren aan immigranten. De reden is niet raciaal maar heeft te maken met problemen als burenruzies, die door deze bevolkingsgroepen veroorzaakt worden, evenals met vaak optredende betalingsproblemen.

De weigering om iemand voor werk aan te nemen heeft in de meeste gevallen te maken met een gebrek aan vakbekwaamheid bij de kandidaten. Calixte Beyala en zijn ‘Collectief van Gelijkwaardigheden’ (Collectif Egalites) – die niets gelijkwaardigs heeft aangezien hij ernaar streeft middels dwang raciale quota bij sollicitaties aan te leggen met name binnen de audiovisuele media – deze organisaties hebben zich nooit afgevraagd waarom er zo weinig negers bij de televisie werken. Discriminatie van de kant van de omroepen? Zeker niet. Heel eenvoudig, de kandidaten – het is eenvoudig, dus voor een intellectueel te moeilijk om te begrijpen – zijn niet op de hoogte. De extreemlinkse (6) organisatie “Droit au Logement” (recht op woning), beweert dat de meerderheid van de krakers en uit kraakpanden verdreven personen bestaat uit Afrikaanse en Noord-Afrikaanse gezinnen. Zij vergeet om nader aan te geven dat deze personen clandestiene illegalen zijn die zich opdringen, dat zij zelden verdreven zijn zoals de wet dat voorziet en dat zij in het algemeen van een nieuw onderkomen voorzien en geholpen worden. Deze gezinnen profiteren van het officiële medelijden en komen zelden terecht bij de daklozen zoals de Fransen van origine, in hun ellende waarmee de politiek en de media de spot drijven.

In werkelijkheid profiteren de allochtone bevolkingsgroepen van toegangsfaciliteiten tot sociale woningen, van sollicitatieprivileges (met name wat betreft jongerenbanen), van privileges voor hulp en meervoudige uitkeringen waarvan de oorspronkelijke Fransen en vreemdelingen van Europese origine zijn uitgesloten.

Contra-slogan: “Voor een neger of een Noord-Afrikaan is het makkelijker om toegang te hebben tot werk, onderdak en uitkeringen dan voor een armoedzaaier van Europese origine.”

– – – – –

In Frankrijk is 8 procent van de volwassen bevolking afkomstig van buiten Europa en voor kinderen onder de 5 jaar is dat een percentage van 34 procent.

Dit stuk is vertaald door een bezoeker van Rechtsepolitiek.nl. Zie voor meer informatie: La Colonisation de l’Europe. Het boek staat daar in het Frans geheel online.

Voetnoten van de vertaler en aanvullende opmerkingen:

(1) rai: Arabische muziekstijl.

(2) “Black-Blanc-Beur”: “Zwart-Wit-Arabisch”. Soort van slogan, gebruikt door SOS Racisme, waarmee aangeduid wordt dat iedereen gelijk is.

(3) Met de “Republiek” wordt in feite bedoeld: Frankrijk.

(4) Het woord ‘neger’ heeft in Nederland inmiddels een beladen betekenis. Het is niet meer ‘politiek correct’ om het te gebruiken. Echter, om het onderscheid tussen Noord-Afrikanen (Maghrebiens) en overige Afrikanen (les Noirs) beter te kunnen aangeven, is consequent de letterlijke vertaling van het woord ‘un Noir’, zijnde ‘neger’ gebruikt.

(5) De 3e en 4e Republiek: Hiermee worden tijdvakken aangegeven, die voor een Fransman vanzelfsprekend associaties oproepen met bepaalde tijdsperiodes. Voor ons, Nederlanders, zijn het doorgaans onbekende begrippen. Net zoals bijvoorbeeld voor een Nederlander ‘De Gouden Eeuw’ een vanzelfsprekendheid is, zo is de ‘zoveelste’ Republiek dat voor een Fransman. 2e Republiek: 1848 – 1852; 3e Republiek: 1870 – 1914; 4e Republiek: 1945 – 1958

(6) extreemlinkse: letterlijk stond er: ‘paratrotskistische’. Ook dit begrip is in Frankrijk veel bekender dan in Nederland. Veel Nederlanders zullen niet weten, wat ermee bedoeld wordt. Vandaar de vrijheid in de vertaling, om dit weer te geven met ‘extreemlinks’. Frankrijk heeft een geschiedenis gekend van communistische partijen, heel anders dan wat zich op dat gebied in Nederland heeft afgespeeld.

Extraits du livre, Pourquoi nous combattons

Guillaume Faye, extraits du livre, Pourquoi nous combattons, Manifeste de la résistance européenne, L’Æncre, 2001.

Allogène
(Définition extraite du Pourquoi nous combattons de Guillaume Faye, éditions de L’Aencre)
Tout ce qui, au sein d’une population données, est d’origine étrangère, culturellement et biologiquement.
Aujourd’hui, mieux vaut parler d’”allogènes” que d’immigrés ou d’étrangers, dans la mesure où la majorité de ces derniers naissent en Europe sans être ethniquement Européens, et en pouvant, en vertu du droit du sol, détenir la nationalité d’un pays d’Europe. Depuis l’Antiquité, fait déjà remarqué par Aristote, Thucydide et Xénophon, toute nation qui admet en son sein un seuil élevé d’allogènes est appelée à dépérir, ces derniers se substituant progressivement aux autochtones et tendant à les chasser ou à les détruire culturellement et/ou physiquement. Ce processus est en route dans plusieurs zones de France.
La notion d’allogène ne doit plus prendre, en Europe, à l’orée du XXIe siècle de caractère juridique, linguistique et national. Doit être déclaré allogène tout résident non européen d’origine, sur des critères ethniques et non plus politiques et juridiques. Un Belge, un Italien, un Russe d’origine européenne résidant en France n’est pas un allogène. Mais attention : au bout d’un certain temps, un peuple submergé par les allogènes devient minoritaire chez lui, étranger dans sa propre patrie. C’est la logique du processus de colonisation de peuplement que nous connaissons. Au bout d’un certain temps l’allogène devient autochtone.

Antiracisme
Doctrine qui, sous prétexte de combattre le racisme et la xénophobie, encourage à la fois la préférence étrangère, le déclin de l’identité européenne et le choix d’une société multiraciale et, au fond, paradoxalement, le racisme lui-même.
Comme chez les Verts qui détournent de sa signification l’écologie pour en faire le paravent de revendications qui ne visent en rien à protéger l’environnement, sinon à faire avancer une idéologie trotskiste dissimulée, les antiracistes utilisent leur pseudo-combat contre le racisme pour abolir l’identité européenne, promouvoir le cosmopolitisme et la préférence étrangère.
L’antiracisme traduit en outre une obsessions raciale et se contredit lui-même puisque ses partisans soutiennent par ailleures que les races n’existeraient pas. En promouvant l’ouverture des frontières aux allogènes et en encourageant dogmatiquement la société multiraciale, les antiracistes provoquent objectivement le racisme.

Chef-Ne
Personnalité créatrice habitée par une vision historique du monde.
Pour être fécondés par l’histoire, tout mouvement ou régime politique, tout peuple ont besoin d’un chef, c’est-à-dire d’une tête. Le chef, même s’il est élu, choisi, est néanmoins prédestiné et habité par une étincelle divine, à moins qu’elle ne soit génétique. L’histoire est la fécondation de l’âme passive des peuples par l’âme active des chefs-nés.
Le chef-né, homme ou femme, est une figure récurrente et nécessaire de l’histoire, notion qu’ont récusée les marxistes égalitaires (attachés au dogmatisme des “masses”) qui, pourtant, n’ont survécu que par des chefs-nés…
Le chef-né porte en lui les dangers du despotisme, mais le destin est ainsi fait, il n’est pas irénique. La texture de l’histoire n’est pas conforme aux visions de l’égalitarisme humanitaire actuel. Le chef-né est l’homme des tempêtes, mais aussi des créations fulgurantes. Il surgit là où on ne l’attend pas, quelle que soit l’idéologie qui l’anime. Il prend la réalité à bras-le-corps et la transfigure. Il séduit le peuple comme le serpent paralyse l’oiseau. Il est la surprise de l’histoire, qu’elle soit divine ou qu’elle soit dramatique et sanglante.
Le chef-né est une figure à la fois indispensable et tragique. Il peut élever et libérer (Charles Martel, Jeanne d’Arc, Mustapha Kemal, etc.) comme être un tyran (Lénine, Staline, Mao,…) ou un conquérant (Alexandre, Napoléon, Abd-El-Raman…). Mais il est une donnée incontournable de la vie des peuples face aux périls qui les menacent toujours et aux occasions qui se présentent à leurs ambitions.

Decadence
Affaiblissements d’un peuple ou d’une civilisation résultant de causes endogènes, et tendant à lui faire perdre son identité et sa créativité.
Les causes de la décadence sont presque partout les mêmes dans l’histoire: individualisme et hédonisme excessifs, amollissement des mœurs, égoïsme social, dévirilisation, mépris des valeurs héroïques, intellectualisation des élites, déclin de l’éducation populaire, détournement ou abandon de la spiritualité et du sacré, etc.
D’autres causes sont fréquentes: modification du substrat ethnique, dégénérescence des aristocraties naturelles, perte de la mémoire historique, oubli des valeurs fondatrices. La décadence survient lorsque le souci du maintien dans l’histoire de la communauté-du-peuple s’estompe, lorsque les liens communautaires de solidarité et de lignage s’affaiblissent. Pour résumer, on peut dire que la décadence voit des symptômes apparemment contraires se conjuguer: l’excessive intellectualisation des élites, de plus en plus coupées du réel, et la primitivisation du peuple. Panem et circenses…
L’Europe connaît aujourd’hui une telle situation. La plupart du temps, la décadence est mal perçue comme telle et refusée par ses contemporains. Ceux qui la dénoncent sont assimilés à des prophètes de malheur. Les époques de décadence se parent souvent du masque de la renaissance. Ces attitudes sont des comportements de conjuration du réel, d’occultation des symptômes dans le but de se rassurer.
Aucune décadence ne doit être considérée comme irréversible. Il faut cultiver l’optimisme tragique de Nietzsche.

Devirilisation
Affaiblissement des valeurs de courage et de virilité, au profit de valeurs féminisantes, xénophiles, homophiles et humanitaires.
L’idéologie occidentale hégémonique accomplit cette dévirilisation des Européens, à laquelle ne succombent pas les colons allogènes appelés “immigrés”. L’homophilie actuelle, comme la vague féministe de la fausse émancipation de la femme, le rejet idéologique de la famille nombreuse au profit du couple nucléaire instable, la chute de la natalité, la valorisation spectaculaire du Noir ou de l’Arabe, l’apologie constante du métissage, le refus de la valeur guerrière, la haine de toute esthétique de la force et de la puissance, ainsi que la lâcheté généralisée sont quelques-uns des traits de cette dévirilisation.
Confrontés à l’islam qui prône par-dessus tout des valeurs de virilité conquérante, les Européens se trouvent moralement désarmés et complexés. Toute la conception du monde contemporaine, qu’elle provienne du législateur, de l’éducation publique, de l’épiscopat ou des médias, s’emploie à culpabiliser la notion de virilité, assimilée à une “brutalité fasciste”. La dévirilisation serait un signe de civilité, de mœurs raffinées, ce qui est un discours paradoxal de la part d’une société qui sombre par ailleurs dans le primitivisme et la violence.
La dévirilisation, qui est également liée à l’individualisme narcissique et à la perte du sens communautaire, paralyse toute réaction envers les menées des colonisateurs issus de l’immigration et du parti collaborationniste. Elle explique la faiblesse de la répression envers la délinquance immigrée, l’absence de solidarité ethnique des Européens face aux allogènes et la “peur” pathologique qu’ils éprouvent devant eux.
De surcroît, la notion de “virilité” ne doit en aucun cas se confondre avec celle de “machisme” ni avec la revendication stupide d’un quelconque “privilège social masculin”. Dans leur comportement quotidien, beaucoup de femmes se montrent plus “viriles” que bien des hommes. La virilité d’un peuple est la condition de son maintien dans l’histoire.

Droits de l’homme
Appareil central de l’idéologie moderne du progrès et de l’égalitarisme individualiste, et moyen d’instaurer une police de la pensée comme une destruction du droit des peuples.
Synthèse de la philosophie politique (souvent mal comprise) du XVIIIe siècle, le droit-de l’hommisme est l’horizon incontournable de l’idéologie dominante. Avec l’antiracisme, il fonctionne comme un des dispositifs centraux du contionnement mental collectif, du prêt-à-penser et de la paralysie de toute révolte. Profondément hypocrite, I’idéologie des droits de l’homme s’accommode de toutes les misères sociales et justifie toutes les oppressions. Elle fonctionne comme une véritable religion laïque. L”homme” n’est ici qu’un être abstrait, un consommateur-client, un atome. Il est frappant de constater que l’idéologie des droits de l’homme a été formulée par les Conventionnels de la révolution française en imitation des puritains américains.
L’idéologie des droits de l’homme a réussi à se légitimer en se fondant sur deux impostures historiques: celle de la charité et de la philanthropie, ainsi que celle de la liberté.
L'”homme” (notion déjà assez vague) ne possède pas de droits universels et fixes, mais seulement ceux qui découlent de chaque civilisation, de chaque tradition. Aux droits de l’homme, il faut opposer deux notions centrales: celle de droits des peuples (ou “droit des gens”) à l’identité, et celle de justice, cette dernière notion étant variable selon les cultures et supposant que tous les individus ne sont pas également respectables. Mais ces deux concepts ne sauraient reposer sur le présupposé d’un homme universel abstrait, mais plutôt sur celui d’hommes concrets, localisés dans une culture.
Critiquer la religion laïque des droits de l’homme n’est évidemment pas faire l’apologie de la sauvagerie, puisque l’idéologie des droits de l’homme a cautionné à maintes reprises la barbarie et l’oppression (le massacre des Vendéens ou des Indiens d’Amérique). L’idéologie des droits de l’homme fut très souvent le prétexte de persécutions. Au nom du “Bien”. Elle ne représente nullement la protection de l’individu, pas plus que le communisme. Au contraire, elle s’impose comme un nouveau système oppressif, fondé sur des libertés formelles. En son nom, on va légitimer, au mépris de toute démocratie, la colonisation de peuplement de l’Europe (n’importe qui a le “droit” de s’installer en Europe), la tolérance envers les délinquances liberticides, les guerres d’agression menées en se réclamant du “droit d’ingérence”, l’inexpulsabilité des clandestins colonisateurs; mais cette idéologie ne se prononce pas sur la pollution massive de l’environnement ou sur la sauvagerie sociale provoquée par l’économie globalisée.
Et puis surtout, I’idéologie des droits de l’homme est aujourd’hui un moyen stratégique de désarmer les peuples européens en les culpabilisant dans tous les domaines. Elle est la légitimation du désarmement et de la paralysie. Les droits de l’homme sont une sorte d’assomption perverse de la charité chrétienne et du dogme égalitaire selon lequel tous les hommes se vaudraient.
L’idéologie des droits de l’homme est l’arme centrale actuelle de destruction de l’identité des peuples et de la colonisation allogène de l’Europe.

Ethnocentrisme
Conviction mobilisatrice, propre aux peuples longs-vivants, que celui auquel on appartient est central et supérieur et qu’il doit conserver son identité etnique pour perdurer dans l’histoire.
Vrai ou faux “objectivement”, peu importe: l’ethocentrisme est la condition psychologique de la survie d’une peuple (ou même d’une nation) dans l’histoire. Cette dernière n’est pas le champ de l’objectivité intellectuelle, mais de la volonté-de-puissance, de la compétition et de la sélection. Les vaticinations scolastiques pour savoir si “la supériorité en soi existe ou n’existe pas” sont totalement hors-sujet. La conviction intime d’être supérieur et d’être dans son bon droit est indispensable à l’action et au succès dans la lutte pour la survie.

Eugenism
Techniques d’amélioration de la qualité génétique des populations.
Les biotechnologies et l’ingénierie génétique fournissent aujourd’hui les moyens techniques et pratiques d’améliorer le génome humain, non seulement pour des raisons thérapeutiques mais politiques. Les biotechnologies rendent aujourd’hui possible un eugénisme positif par intervention directe sur le génome et amélioration de l’hérédité, procédé plus efficace et rapide que la vieille technique des sélections par le mariage.
Ce défi prométhéen était prévu dans l’imaginaire archaïque du paganisme européen. Mais il pose évidemment un terrible problème, qui heurte toutes les sensibilités issues du créationnisme monothéiste et de l’anthropocentrisme.
Non seulement l’homme devient créateur de lui-même, automanipulateur, mais il se trouve immergé dans le vivant, comme “objet biologique”, au même titre que n’importe quel animal. Double révolution, en amont et en aval: l’homme se fait à la fois démiurge, rival du divin (assomption) et, dans le même mouvement, il se pose comme matière vivante modelable (incarnation). Mort conjointe de l’anthropocentrisme et du déisme métaphysique.
L’eugénisme choque aussi les belles âmes égalitaires: ne sera-t-on pas tenté de fabriquer diaboliquement le “surhomme” ? Bien sûr que si, on le sera ! L’essentiel est de maîtriser le processus, de le soumettre à une volonté politique et de ne pas se laisser créer un “marché” sauvage de l’eugénisme. Mais interdire ce dernier, comme I’exige l’idéologie dominante, n’est pas une position tenable. Le célèbre physicien britannique Stephen Hawkind déclarait récemment que les biotechnologies allaient permettre « la création d’une race de maîtres » et « d’un être humain amélioré ».
D’autre part, les biotechnologies rendront bientôt possibles chez I’homme les naissances artificielles extra-utérines, en “incubateurs” (c’est-à-dire sans grossesse), par prélèvement de matériel génétique humain et culture in vitro. Ce procédé pourrait être une arme de “force” pour redresser la natalité européenne terriblement menacée par la dépopulation… Bien entendu, il serait éminemment préférable d’en passer par les naissances naturelles. Mais en cas de tragédie, faute de grives, on mange des merles… Entre deux maux, il faut choisir le moindre.

Guerre Civile Ethnique
Affrontements graves et prévisibles opposant les populations européennes de souche aux colonisateurs allogènes, d’origine principalement afro-maghrébine, qui risquent de se déclencher, d’abord en France et en Belgique, au début du XXIe siècle.
En Europe et surtout dans les deux Etats précités, face à l’islam et aux populations allogènes, nous avons dépassé le seuil des frictions ou de la simple délinquance, et sommes entrés au cours des années 90 dans un processus de pré-guerre civile, lié à une volonté de colonisation territoriale et démographique.
Seul le déclenchement mécanique d’une véritable guerre civile résoudrait hélas le problème actuel de notre colonisation de peuplement, de notre africanisation et islamisation galopantes, la plus grave tragédie qu’ait affrontée l’Europe dans toute son histoire et qui échappe totalement à la perspicacité des “élites”, composées soit d’aveugles ou bien de collaborateurs.
La guerre civile ethnique sera-t-elle le seul moyen de traîter “à chaud” un problème qui ne pourra plus jamais trouver de solution “à froid”, dans le cadre de l’Etat de droit ou de la démocratie, et de faire effectuer une prise de conscience de la nécessité de résistance et de reconquête ? Entendons-nous bien, je n’appelle pas à la guerre, mais considère sa fatalité comme automatique. Les solutions de “cohabitation rationnelle et pacifique” de type communautariste appartiennent aux croyances enfantines d’intellectuels iréniques et rationalistes, ignorants en sociologie comme en histoire.
Ce n’est que le dos au mur, face aux cas d’urgence, dans les crises que les peuples se mobilisent et trouvent des solutions en d’autres temps impensables. Ce fut par la reconquista armée que l’Espagne se débarrassa de l’occupation arabo-musulmane. Mais elle y mit du temps, et, avec l’accélération de l’histoire, on peut en mettre moins. L’essentiel est de se préparer à cette échéance inéluctable.

Homophilie
Apologie systématique de l’homosexualité considérée non seulement comme un comportement normal, mais digne de protection et d’admiration.
Après avoir longtemps revendiqué un statut de marginalité reconnue, le lobby homosexuel exige maintenant une sorte de supériorité, tout en laisant entendre que l’hétérosexuel est un être inférieur et mutilé. Après les droits égaux, les privilèges. Il est même question de poursuivre l'”homophobie” (critique de l’homosexualité) au même titre que le racisme et l’antisémitisme. C’est dire que la mafia rose n’entend plus seulement exister paisiblement, mais dominer.

Ordre
L’ordre est le fondement de toute civilisation créatrice, parce qu’il discipline l’homme, animal anarchique, au moyen d’une harmonie politique et culturelle.
L’ordre ne doit être admis que s’il est disciplinaire, éducatif, sélectif, et non pas purement répressif au profit d’une élite figée Cette notion d’ordre doit être maniée avec précaution car elle peut être stimulante ou desséchante, source de vigueur ou de sclérose. Il n’y a pas d’ordre sans projet, sans enthousiasme, sans mouvement. L’ordre n’est pas simplement répression (syndrome américain) mais aussi adhésion, séduction à un dynamisme collectif, mise en forme disciplinée d’un idéal commun.
L’ordre véritable est celui d’une communauté-du-peuple homogène et autodisciplinée, dans laquelle règne la philia aristotélicienne, l’amitié et la solidarité spontanées. L’ordre et l’harmonie se conjuguent. Dans la tradition européenne, l’ordre n’est pas un état statique, mais I’organisation d’un devenir partagé.

Populisme
Position qui défend les intérêts du peuple avant ceux de la classe politique et qui prône la démocratie directe.
Ce terme actuellement péjoratif doit être retourné en une acception positive. L’aversion pour le populisme traduit en réalité une détestation dissimulée pour l’authentique démocratie. L’anti-populisme, comme son corollaire l’anti-démagogie, est une ruse sémantique de politiciens et d’intellectuels bourgeois pour enrayer la volonté du peuple, notamment des couches sociales modestes, réputées dangereuses, parce que naturellement nationalistes.
La bourgeoisie cosmopolite au pouvoir, de gauche comme de droite, combat le “populisme” parce qu’elle rejette toute démocratie
directe et que sa conviction est que “le peuple est politiquement incorrect”. On sait très bien que sur des sujets comme l’immigration, la peine de mort, la discipline scolaire, la politique pénale et fiscale et tant d’autres, les souhaits profonds du peuple (s’ils s’exprimaient par référendum) ne correspondraient nullement, malgré le flux incessant de la propagande médiatique, aux choix des gouvernants. Il est donc logique que ceux qui ont confisqué à leur profit la notion de Volonté du Peuple tentent d’assimiler le populisme au despotisme.
De là le soupçon porté sur la démocratie cantonale suisse, ou les sanctions illégales contre l’Autriche de l’UE parce qu’un parti dit “populiste”, le FPO, participait démocratiquement au pouvoir après élection régulière. En réalité le populisme est le véritable visage de la démocratie – au sens grec du terme – et l’anti-populisme l’aveu que les élites actuelles sont fondamentalement anti-démocrates. L’anti-populisme marque le triomphe final de la classe politico-médiatique, pseudo-humaniste, protégée, privilégiée, sécurisée, qui a confisqué à son profit les traditions démocratiques.
Depuis quelque temps, le vocable “peuple” a d’ailleurs mauvaise presse. On lui préfère, celui, assez flou et détourné de son sens originel, de “république”. Pour la classe intello-médiatique, “peuple” signifie “petits Blancs” obsédés par leurs fantasmes sécuritaires, donc quelque chose de méprisable; une catégorie qui doit payer ses impôts, renoncer à tout privilège et surtout se taire. C’est pourquoi les naturalisations massives, le droit du sol et le vote des étrangers sont là pour “changer le peuple”.

Appel aux jeunes européens

Guillaume Faye, Revue Réfléchir & Agir N°09 (été 2001)

Pour éviter de me répéter, je vous rappelle tout d’abord le constat que j’ai fait au début du Manifeste Pourquoi nous combattons. Résumons maintenant, à la suite de ce constat, quelques suggestions évoquées dans ce Manifeste. Compte tenu de cette situation parfaitement nouvelle dans l’histoire, je préconise une stratégie inspirée de certains chefs révolutionnaires qu’il est inutile de nommer (1).

1 – Il importe tout d’abord d’unir, à l’échelle européenne, toutes les forces identitaires de résistance autour, d’une doctrine et d’un programme révolutionnaire minimums.

En oubliant les querelles idéologiques ou affectives secondaires qui ne sont souvent que l’expression de nationalismes d’appareil, de guerres sectaires de chapelles ou de querelles de barons. Lénine: « nous viderons nos querelles après la révolution». De grâce, il faut cesser les si délicieuses disputes internes (faites de ragots, d’excommunications et de paranoïas) et réserver les coups au véritable ennemi. Concentrons-nous sur l’essentiel, sur ce qui rassemble, car nous sommes confrontés à l’urgence absolue (L’Ernsfall, théorisée par Carl Schmitt). Observons les musulmans qui cessent de s’entre-déchirer dès qu’il s’agit de mener la djihad contre l’infidèle.

2 – Pour nous l’ennemi commun et principal (celui qui envahit concrètement, physiquement), c’est la colonisation de peuplement allogène sous la bannière de l’islam; évidemment, on peut partager des valeurs communes avec son ennemi, mais il ne faut pas tomber dans ce piège et se laisser attendrir. J’ajoute que l’ennemi bénéficie de collabos, bons Européens ethnomasochistes, qui sont les plus dangereux. Quant à l’adversaire commun (celui qui cherche à nous affaiblir et nous dominer), ce sont les USA, alliés objectifs du premier.

3 – Notre courant, celui de la pensée radicale (et non pas “extrémiste”) détient le monopole de la dissidence et du projet révolutionnaire, puisque nous sommes les seuls à souhaiter le renversement total des valeurs et des formes de cette civilisation (l’Umwertung de Nietzsche).

4 – Les trois piliers d’une idéologie et d’un projet européens unitaires sont la prise de conscience ethnique de la défense prioritaire d’un germen biologique commun menacé, d’une part; la régénération des valeurs ancestrales d’autre part, dont l’oubli est la cause première des tragédies actuelles; et enfin l’affirmation créatrice d’une doctrine politique européenne englobante et révolutionnaire.

5 – Comme l’indique l’excellent titre de votre magazine, réfléchir est capital, mais il faut aussi agir dans le même sens. Mais comment agir ? Que faire ? Eternelle question centrale. En constituant, autour de ce “programme commun idéologique” un réseau européen de résistance, de solidarité et d’action. Il ne doit pas exclure le politique, mais l’inclure. Tout d’abord, il est trop tard pour conquérir le pouvoir par les urnes et la démocratie parlementaire (2). Il faut faire le pari suivant (risqué comme tout pari, mais c’est la seule chance, en ces temps crépusculaires) : nous allons, dans les 10-15 ans à venir vers une crise majeure (“chaos”) qui prendra la forme d’un conflit ethnique de grande ampleur sur fond probable de paupérisation économique ; ce qui pourrait faire basculer les mentalités des masses, aujourd’hui gavées comme des oies et sous perfusion mass-médiatique néo-totalitaire.

Il s’agit donc de prévoir l’après-chaos” et de se préparer à la tempête en constituant un tel réseau européen horizontal, en étoile, informel, polymorphe, regroupant et formant des minorités actives et révolutionnaires ; un réseau de solidarité, une internationale européenne de résistance et de formation. “Le Réseau” ne doit prendre aucune dénomination ni aucune forme institutionnelle. C’est ce que j’ai appelé la stratégie du cobra. Doivent alors se connecter, de manière souterraine mais inébranlable, du Portugal à la Russie, cadres ou élus des partis politiques, associations et cercles de toutes natures, individus, éditeurs, entreprises, financiers, internautes, médias, etc. Avec trois objectifs: agit-prop tous azimuts, formation et recrutement, prise de poids médiatique. Bref, le programme d’une école de préparation à l’affrontement inévitable. Il s’agit, dans les dix ou quinze ans à venir, d’être prêts et puissants le jour où se lèvera l’ouragan, cet ouragan qui est notre seule chance, le seul levier du basculement. D’autre part, cessons de penser que “le système est d’une force invincible”. Il n’est fort que de notre faiblesse et de notre désorganisation actuelles. En troisième lieu, il faut délaisser ce culte psychopatique de la défaite, du “dernier carré”, de la manie persécutoire. Ne gagnent que ceux qui sont des optimistes tragiques qui se pensent comme le “premier carré”.

Lorsqu’un tel réseau existera, il sera temps de passer à l’étape suivante (directement politique) qu’il est impossible de programmer aujourd’hui. Commençons donc par le construire avec patience, détermination et professionnalisme. Et débarrassons nos rangs des incapables, des médiocres, des exaltés et des déséquilibrés. Car un tel réseau, uni autour d’une doctrine claire et commune, doit aussi et surtout constituer une rigoureuse élite. De la Résistance à la Reconquête, de la Reconquête à la Révolution.